Stránka 1 z 6

Zdravotní prohlídka

Napsal: 09.06.2018 21:59
od Edison
Zdravím, mám dotaz vyšel nějaký nový zákon který upravuje zdravotní způsobilost členů JSDH? Jedná se mi o to, že když byl teď jeden člen na prohlídce tak mu jeho obvodní lékařka řekla, že mu ji nemůže udělat. Protože podle nového zákona musí mít JSDH (obec) svého smluvního lékaře. Ale od HZS jsem nic takového neslyšel. Má někdo s tímto zkušenost?

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 10.06.2018 09:25
od Kůďa
ZÁKON 373 ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách
§ 54 ........odstavec 2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak,
a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví10) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1,
Poznámka : K 1. listopadu 2017 vešla v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) a spolu s ní je avizována i úprava prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Proto koncem roku 2017 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., které sebou přinesla nemalé změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců a vůbec v oblasti pracovnělékařských služeb.
§ 56... Zaměstnanec je povinen
a) podrobit se
1. pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu podle § 54 odst. 2 písm. a), popřípadě u poskytovatele pracovnělékařských služeb poskytujícího pracovnělékařské služby na základě smlouvy podle § 57a, nebo
2. pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 54 odst. 2 písm. b) nebo § 58a odst. 1 písm. a), a
.......
atd.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 10.06.2018 19:39
od Kůďa
Ještě doplním k Vašemu dotazu - stále pro členy JSDHO a zaměstnanců HZSP platí nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen „nařízení“). To se neměnilo.
Příslušníci HZS ČR se posuzovali podle vyhlášky č. 324/2001 Sb. a byla novelizována vyhláškou č. 297/2002 Sb. Ale tato vyhláška byla zrušena k 01.01.2007 a zdravotní způsobilost příslušníků HZS ČR je dána Zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 11.06.2018 15:45
od Edison
JJdíky už jsem to řešil s obcí a budeme mít svého lékaře.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 11.06.2018 18:19
od EcoHasic
JSDH nemusí mít svého lékaře. Každý člen má svého lékaře a ještě jsem se nesetkal s případem, kdy by mi člena lékař vyhodil jen proto, že musíme mít svého ,,závodního´´. Koneckonců, dostane za to přece zaplaceno :-)

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 11.06.2018 21:51
od Kůďa
Pro EcoHasič----Pokud členové zařazení v JSDHO mají s zřizovatelem /město-obec/ uzavřenou třeba jenom dohodu o pracovní činnosti, tak i členové JSDHO jsou bohužel povinni chodit k lékaři, kterého si nasmlouvá zřizovatel jednotky podle zákona 373 ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách. V současné době má ještě plno členů JSDHO svého lékaře, ale vím už o více případech, kdy na základě tohoto zákona obvodní lékař odmítl udělat lékařskou prohlídku členovi JSDHO, protože nemá se zřizovatelem jednotky uzavřenou smlouvu a postupoval správně podle tohoto zákona. U nás jsme to také řešili cestou tajemníka MěÚ.
viz : Další pojem, který může způsobovat nejasnosti, je „činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy“ (tato formulace se v různých ustanoveních objevuje modifikovaně). Tento pojem je uveden již v novelizovaném ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona (novela byla provedena s účinností od 1.4.2013 zákonem č. 47/2013 Sb.) ve vztahu ke vstupním prohlídkám u fyzických osob, které mají vykonávat práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (tj. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Zaměstnavatel musí u těchto zaměstnanců zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením takové dohody, má-li budoucí zaměstnanec vykonávat práci rizikovou nebo práci, jejíž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. U zaměstnanců vykonávajících takovou činnost je též vyloučeno, aby byli na pracovnělékařské prohlídky vysláni ke svým registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb, a to i když vykonávají nebo mají vykonávat práci zařazenou v kategorii první [viz ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona].
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokume ... roblemy-a/

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 12.06.2018 11:22
od Vlastimil Svoboda
Zde uvedené informace jsou podle mě vytržené z kontextu... v žádném případě si nechci hrát na právníka a dělat závěry, ale podle mého názoru se na posuzování nic nemění. Podle §54 odst. 2 písm. b zákona 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů mě vychází to, že na posuzování zdravotní způsobilosti a v návaznosti na § 60 zákona máme svůj prováděcí předpis o tom, kdo, kdy a jak provádí zdravotní prohlídky. Tímto prováděcím předpisem je NV 352/2003 Sb.

Zákon 373 v mnoha statích mluví o vstupní prohlídce a navíc doplňuje informace, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. §54 a §60 tedy vlastně odkazuje na zákon o PO a nařízení vlády 352/2003 Sb.
Zákon 133/1985 Sb. jasně stanoví podle §65 odst. 8 písm. b) prováděcí předpis, kterým jsou stanoveny druhy a termíny prohlídek a v §69b písm. e) stanoví povinnost členů se těchto prohlídek podrobit. NV 352 pak tedy upřesňuje kdo, kdy, v jakém rozsahu a kam má chodit na prohlídky

Takže podle mě je to stále stejné, a to následujícím způsobem:
- člen jednotky HZSp, který vykonává činnost jako svoje zaměstnání provádí prohlídku u lékaře závodní preventivní péče (dle kategorie práce prohlídka 1x za rok - kat. I. a II., nebo 1x za pět let u kat. III podle tabulky)
- člen jednotky SDH obce, který nevykonává činnost jako svoje zaměstnání provádí prohlídku u registrujícího lékaře na základě žádosti obce (podle § 7 odst. 2 zákona o PO, navíc žádost umožňuje i §54 zákona 373/2011 Sb., odst.2, písm. b), (bez ohledu na kategorii práce vždy 1x za 2 roky - podle §3 odst. 3 NV 352/2003 Sb.)
- u příslušníku HZS ČR, který je zároveň členem jednotky SDH obce neprovádí, pokud jeho prohlídka splňuje požadovanou kategorizaci práce (zejm. prohlídka na NDT - takže členové jednotek HZS krajů a příslušníci, kteří doplňují minimální početní stavy na prohlídku již nemusí a dokládají pouze prohlídku od zaměstnavatele).

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 12.06.2018 20:24
od Sobiho
Kůďa zase mele blbosti a lže, co čekat nového že!?
Existuje stanovisko GŘ a ČLK , ze kterého jasně vyplývá, že pro členy JSDH a HZSp platí stále 352/2003, protože "Lex specialis".
Pro Kůďu odkaz na vysvětlení pojmu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolizn%C3%AD_pravidla

Zde odpověď z GŘ na dotaz podle kterého právního předpisu se zdravotní prohlídky řídí.
*************************************************************
V návaznosti na Váš dotaz týkající se aplikace nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků ve vztahu k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, sdělujeme, že nařízení vlády č. 352/2003 Sb. je stále součástí českého právního řádu. Jedná se tedy i nadále o lex
specialis k příslušným ustanovením zákona č. 373/2011 Sb. a má tak přednost před zmíněnou obecnou úpravou, která se uplatní jen tam, kde zvláštní právní předpis sám danou problematiku neupravuje. Poznámka pod čarou pak nemá/nemůže mít normativní povahu, a tudíž ani
nemůže sama o sobě ovlivnit aplikovatelnost jiného právního předpisu či ho dokonce „aplikačně“ zrušit. Změna nebo zrušení právního předpisu je možná pouze jiným právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly, což se v uvedeném případě nestalo. Taktéž nám není známo, že by došlo k napadení
nařízení vlády č. 352/2003 Sb. u ústavního soudu, který by následně toto nařízení vlády zrušil. Vzhledem k uvedenému zastáváme právní názor, že příslušný lékařský personál je v popisovaných případech stále povinen postupovat podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb. Tedy vzhledem k nařízení vlády č. 352/2003 Sb. se dle našeho názoru právní stav nezměnil.

S pozdravem

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
vrchní rada
ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy
Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
*************************************************************

Takže prosím nešiřte Kůďovo lži, nepravdy a polopravdy... Zase neví o čem mluví a své nepodložené úvahy předkládá za fakta...

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 12.06.2018 20:44
od EcoHasic
Jako velitel jednotky vím kdo a kdy chodí k lékaři. Obec nemá smluveného lékaře a každý člen chodí v podstatě jinam. Nikdy žádný problém ;-) Možná to jinde funguje jinak...nevím. U nás takhle

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 12.06.2018 20:49
od Kůďa
Sobiho píše:
12.06.2018 20:24
Kůďa zase mele blbosti a lže, co čekat nového že!?
Existuje stanovisko GŘ a ČLK , ze kterého jasně vyplývá, že pro členy JSDH a HZSp platí stále 352/2003, protože "Lex specialis".
Pro Kůďu odkaz na vysvětlení pojmu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolizn%C3%AD_pravidla

Zde odpověď z GŘ na dotaz podle kterého právního předpisu se zdravotní prohlídky řídí.
*************************************************************
V návaznosti na Váš dotaz týkající se aplikace nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků ve vztahu k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, sdělujeme, že nařízení vlády č. 352/2003 Sb. je stále součástí českého právního řádu. Jedná se tedy i nadále o lex
specialis k příslušným ustanovením zákona č. 373/2011 Sb. a má tak přednost před zmíněnou obecnou úpravou, která se uplatní jen tam, kde zvláštní právní předpis sám danou problematiku neupravuje. Poznámka pod čarou pak nemá/nemůže mít normativní povahu, a tudíž ani
nemůže sama o sobě ovlivnit aplikovatelnost jiného právního předpisu či ho dokonce „aplikačně“ zrušit. Změna nebo zrušení právního předpisu je možná pouze jiným právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly, což se v uvedeném případě nestalo. Taktéž nám není známo, že by došlo k napadení
nařízení vlády č. 352/2003 Sb. u ústavního soudu, který by následně toto nařízení vlády zrušil. Vzhledem k uvedenému zastáváme právní názor, že příslušný lékařský personál je v popisovaných případech stále povinen postupovat podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb. Tedy vzhledem k nařízení vlády č. 352/2003 Sb. se dle našeho názoru právní stav nezměnil.

S pozdravem

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
vrchní rada
ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy
Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
*************************************************************

Takže prosím nešiřte Kůďovo lži, nepravdy a polopravdy... Zase neví o čem mluví a své nepodložené úvahy předkládá za fakta...
Edison píše:
09.06.2018 21:59
Zdravím, mám dotaz vyšel nějaký nový zákon který upravuje zdravotní způsobilost členů JSDH? Jedná se mi o to, že když byl teď jeden člen na prohlídce tak mu jeho obvodní lékařka řekla, že mu ji nemůže udělat. Protože podle nového zákona musí mít JSDH (obec) svého smluvního lékaře. Ale od HZS jsem nic takového neslyšel. Má někdo s tímto zkušenost?
Nevím, proč tedy i závodní hasiči chodí na lékařské zdravotní prohlídky, kam jim určí zaměstnavatel. A to je případ i zřizovatele JSDHO, když jej určí, tak tam každý z nás půjde. Jen pan Sobiho má určitě vyjímky, jako vždy je chytrý až na půdu.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 12.06.2018 21:30
od Edison
Nehádejte se :D. No nevím jak to tedy je. Ale vím že obvodní lékařka odmítla udělat prohlídku protože ji dělat nemůže. Podle ní muže prohlídku členům dělat jen Závodní lékař naší jednotky.
A podle p. Svobody zdravotní prohlídka člověka který je u hasičského záchranného útvaru platí i pro JSDH?

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 09:39
od Hasičhasič
Kůďa
U HZSp si zaměstnanec oběhá doktory specialisty (ekg, plicní apod.), u svého praktického lékaře si vyzvedne výpis z dokumentace a pak jde teprve k závodnímu, který ho uschopní.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 09:57
od Sobiho
Kůďo doporučuji začínat Vaše příspěvky textem:
"Máte štěstí, že jdu zrovna kolem..." a nebo "Tak to vím naprosto přesně sudruhu generale..." oni ne všichni jsou obeznámeni s kvalitou rad, respektive s Vaší orientací respektive neorientací v problematice. Ale už těch důkazů za poslední dobu je fakt hodně...

Celý problém nastal když začala platit 373/2011 a někteří lékaři se jí drželi, což vedlo ke zvýšeným nákladům jednotky, někteří se drželi 352/2003, proto jsem se dotazoval přímo GŘ jak to je a vysvětlení je výše, poté k tomu stejné stanovisko zaujala organizace ČLK. Tím se rozkol vysvětlil, už v listopadu roku 2017, a tyto informace jsou i dohledatelné.

Takže Kůďa je zase jako vždy mimo, žádné vyjimky nemáme, řídíme se dle platné legislativy čili 352/2003 a nikde není problém, a lékaři, kteří postupovali dle 373/2011 dostali vyjádření GŘ a ČLK a problém není. Prohlídka člena je stále dle 352/2003.

Jinak doporučuji Kůďo, obrátit se na GŘ a vysvětlit jim to, že to mají zase opět špatně, že je to jinak :-D
Určitě rad takového odborníka a specialisty na legislativu a JPO na GŘ jistě využijí :-D

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 10:06
od Sobiho
Edison píše:
12.06.2018 21:30
Nehádejte se :D. No nevím jak to tedy je. Ale vím že obvodní lékařka odmítla udělat prohlídku protože ji dělat nemůže. Podle ní muže prohlídku členům dělat jen Závodní lékař naší jednotky.
A podle p. Svobody zdravotní prohlídka člověka který je u hasičského záchranného útvaru platí i pro JSDH?
No to se stalo už několikrát, právě proto jsem žádal na GŘ vyjádření, on v tom byl trochu zmatek i mezi lékaři podle čeho mají postupovat, ale platí Lex specialis. Pošli mi do SZ email, pošlu ti to vyjádření i s částí kde je stanovisko organizace ČLK.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 11:42
od Sobiho
Kůďa píše:
12.06.2018 20:49
Nevím, proč tedy i závodní hasiči chodí na lékařské zdravotní prohlídky, kam jim určí zaměstnavatel. A to je případ i zřizovatele JSDHO, když jej určí, tak tam každý z nás půjde. Jen pan Sobiho má určitě vyjímky, jako vždy je chytrý až na půdu.
Opět nevíte, nic překvapujícího, ale je to jednoduché, protože 352/2003 definuje toto. Ty případy nejsou stejné jak píšete, jsou rozdílné.

Organizace preventivních zdravotních prohlídek
§ 7
(1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,provede lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.
(2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany.[/u]

Ale postupuje se dle NV 352/2003 Sb. a ne podle Z 373/2011 Sb. Rozdíl je v posuzování zdravotní způsobilosti a ve výsledných nákladech.

Pokud něco nevíte, tak potom nerozdávejte rady o čem nemáte povědomí...

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 20:38
od Kůďa
Hasičhasič píše:
13.06.2018 09:39
Kůďa
U HZSp si zaměstnanec oběhá doktory specialisty (ekg, plicní apod.), u svého praktického lékaře si vyzvedne výpis z dokumentace a pak jde teprve k závodnímu, který ho uschopní.
Prosím jen se zeptám. Přijde Vám výzva, že se máte dotavit na preventivní prohlídku / u nás to tak je/. Vy teda jdete za svým obvodovým lékařem, aby Vám vypsal žádanky, pak si oběháte to, co jste uvedl. Výsledky přijdou Vášemu obvodnímu lékaři, ten Vám udělá výpis a vy jdete teprve k závodnímu, jestli jsem to dobře pochopil. U nás to děláme tak, že ten, co jde na preventivku, tak si dojde pro výpis ke svému obvodnímu lékaři. Pokud má něco, co by měl u závodního lékaře v rámci preventivní prohlídky dělat, tak se mu to uzná a na ostatní ho pak pošle závodní lékař. Aspoň takto to je u nás a domnívám se, že i jinde to bude stejné. Specialisty si nikdo neoběhá bez doporučení a tam Vás musí někdo vyslat. Rád se nechám poučit "když jsem zde stále osočován, že lžu".

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 13.06.2018 20:57
od Kůďa
Sobiho píše:
13.06.2018 11:42
Kůďa píše:
12.06.2018 20:49
Nevím, proč tedy i závodní hasiči chodí na lékařské zdravotní prohlídky, kam jim určí zaměstnavatel. A to je případ i zřizovatele JSDHO, když jej určí, tak tam každý z nás půjde. Jen pan Sobiho má určitě vyjímky, jako vždy je chytrý až na půdu.
Opět nevíte, nic překvapujícího, ale je to jednoduché, protože 352/2003 definuje toto. Ty případy nejsou stejné jak píšete, jsou rozdílné.

Organizace preventivních zdravotních prohlídek
§ 7
(1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,provede lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.
(2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany.[/u]

Ale postupuje se dle NV 352/2003 Sb. a ne podle Z 373/2011 Sb. Rozdíl je v posuzování zdravotní způsobilosti a ve výsledných nákladech.

Pokud něco nevíte, tak potom nerozdávejte rady o čem nemáte povědomí...


Prosím o konkrétní odpověď pane Sobiho. Takže když Vám zřizovatel jednotky sdělí, že nasmlouval lékaře, ke kterému budete chodit na preventivní prohlídku, tak co uděláte, budete zdorovat a nebo budete chodi k tomuto lékaři. A to i přes to, když zřizovateli ukážete výše citované zákony a dopisy, kterými tady argumentujete.
Já si myslím, že když nepochodíte a nebudfete vyslišen, tak stáhnete krovky a budete chodit k tomu sjednanému lékaři, kterého Vám určil zřizovatel jednotky. Třeba u nás v kraji kvůli takovéto věci, pokud se obrátím na HZS nikdo nepřijede jednat se zřizovatelem a budou tvrdit, abych poslouhal a dělal to, co on nám sdělil. A mysdlím si, že to bude stejní i jinde, pokud nebude se zřizovatelem domluva.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 14.06.2018 10:23
od Hasičhasič
Kůďa píše:
13.06.2018 20:38
Hasičhasič píše:
13.06.2018 09:39
Kůďa
U HZSp si zaměstnanec oběhá doktory specialisty (ekg, plicní apod.), u svého praktického lékaře si vyzvedne výpis z dokumentace a pak jde teprve k závodnímu, který ho uschopní.
Prosím jen se zeptám. Přijde Vám výzva, že se máte dotavit na preventivní prohlídku / u nás to tak je/. Vy teda jdete za svým obvodovým lékařem, aby Vám vypsal žádanky, pak si oběháte to, co jste uvedl. Výsledky přijdou Vášemu obvodnímu lékaři, ten Vám udělá výpis a vy jdete teprve k závodnímu, jestli jsem to dobře pochopil. U nás to děláme tak, že ten, co jde na preventivku, tak si dojde pro výpis ke svému obvodnímu lékaři. Pokud má něco, co by měl u závodního lékaře v rámci preventivní prohlídky dělat, tak se mu to uzná a na ostatní ho pak pošle závodní lékař. Aspoň takto to je u nás a domnívám se, že i jinde to bude stejné. Specialisty si nikdo neoběhá bez doporučení a tam Vás musí někdo vyslat. Rád se nechám poučit "když jsem zde stále osočován, že lžu".
Já dostanu žádanky od závodního, pak jdu na vyšetření kam chci já ne kam určí zaměstnavatel, poté pro výpis k praktickému a pak teprve k závodnímu. Výsledky nikam nechodí dostávám je do ruky

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 14.06.2018 18:31
od Kůďa
Pro všechny kamarády zveřejňuji odpověď z GŘ HZS ČR na téma lékařské prohlídky /tel.: 950 819 733 / :
Citace :"Pracovně právní vztah k obci vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. konkrétně z §65, odst 4, který říká, že "Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje." Z tohoto vyplývá, že každý člen jednotky by měl mít s obcí uzavřenou dohodu.
V §29, odst. 1, písm. g) téhož zákona, je pak dále uvedeno, že obec "zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky".
Ničemu nebrání absolvovat lékařskou prohlídku u svého obvodního lékaře, kde je člen registrován, ale Obec si může uzavřít smlouvu s jiným lékařem, ke kterému bude členy jednotky posílat na pravidelné zdravotní prohlídky. Pokud obec učiní to, že uzavře smlouvu s jiným lékařem, nezbude nic jiného, než absolvovat zdravotní prohlídku u tohoto lékaře, ke kterému si musíte přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého obvodního lékaře. Obec Vás také může poslat k jinému lékaři na revizi zdravotního posudku, který jste přinesl od svého obvodního lékaře.
Pokud bude mít obec s daným lékařem uzavřenou smlouvu, nemůže Vás odmítnou. Odmítnout Vás může v tom případě, že obec Vás k němu poslala, ale nemá s nim uzavřenou smlouvu.
--------------------------------------------------------------------------------
Už vidím reakce od některých, kteří mě zde stále napadají :...takže jsem nelhal. prostě o všem rozhoduje zřizovatel jak jsem uvedl v odpovědi p. Sobiho. Pokud někdo nevěří, tak ať tam běží - mohu poslat originál e-mailu.

Re: Zdravotní prohlídka

Napsal: 14.06.2018 18:42
od Kůďa
pro HasičHasič... u policie to je tak jak jsem psal a domnívám se že to je to i u příslušníků HZS. Žádné žádanky nedotasneme dopředu. Jedině žádost o o provedení LP, kterou nám musí podepsat vedoucí a pak se telefonicky musíme objednat, pokud máme výpis z karty od svého lékaře. Jinak nám vše vypisuje závodní lékař a pak teprve jdeme k odborným lékařům a na rozbor krve. /Takto to je v Hradci Králové/.